Vedtægter vedtaget oktober 2023

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club


§ 1 Navn og hjemsted 

Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club, med hjemsted i Vesthimmerlands Kommune. 

 

§ 2 Formål 

Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf. 

Det er ønsket med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten. 

 

§ 3 Baneanlægget 

Klubben skal leje eller eje det i Hvalpsund etablerede baneanlæg og drive en golfklub, samt organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golf-spillet under de bedst mulige forhold. 

 

§ 4 Spil på banerne 

Ved spil på banerne følges "The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews regler. 

Golfklubbens bestyrelse kan fastsætte lokale regler, der skal være godkendt af Dansk Golf Union.

Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen, bortset fra pay- & play banen. 

Klubben respekterer DGU's regler for DGU- og Nordisk introduktionskort. 

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. 

Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. 

Bestyrelsens afgørelse herom kan af medlemmet kræves forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning. 

Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, der fastsættes med hensyn til spillets gennemførelse og ordensoprettelse. 

Overtrædes disse bestemmelser, kan golfklubbens bestyrelse midlertidigt udelukke medlemmer fra spil på banen. Dette gælder også greenfee-gæster. 

Golfklubbens bestyrelses afgørelse vedrørende midlertidig udelukkelse kan indankes for Dansk Golf Unions amatør- og ordensudvalg. Afgørelse af eksklusion kan medlemmet endvidere kræve indbragt for Dansk Golf Unions Amatør-og Ordensudvalg. 

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system. 

 

§ 5 Medlemskab af Dansk Golf Union 

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.  

 

§ 6 Medlemmer 

Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Kun fysiske personer kan optages som medlem. 

Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste. 

Som udgangspunkt er Hvalpsund Golf Club åben for alle, men af kapacitetshensyn føres to ventelister. På den første optages ansøgere, hvis ægtefælle/samlever/forældre eller barn i forvejen er aktivt medlem, samt borgere i Vesthimmerlands Kommune. 

På den anden føres øvrige alene ud fra tidsprioritet. 

Ansøgere på den første har fortrinsret til at blive optaget som aktivt medlem, enten ved indmeldelse eller ved overgang fra passivt medlemskab til aktivt medlemskab. 

 

§ 7 Kontingentfastsættelse 

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og omfatter følgende medlemskategorier: 

  1. Aktive juniorer (til og med det kalenderår, man fylder 18 år) 

  2. Aktive ynglinge (til og med det kalenderår, man fylder 25 år) 

  3. Aktive seniorer (over 25 år) 

  4. Aktive ægtefælle 

  5. Langdistancemedlemmer ynglinge 

  6. Langdistancemedlemmer seniorer 

  7. Prøvemedlemmer 

  8. Hvilende medlemmer 

  9. Støttemedlemmer 

10. Specialmedlemmer (bestyrelsen fastsætter regler for disse) 

Generalforsamlingen fastsætter ligeledes efter bestyrelsens indstilling, hvilke afgifter (green-fee), der skal betales af spillere, der ikke er medlemmer. 

De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab, ligesom indskud ikke kan overdrages. 

 

§ 8 Kontingentbetaling 

Kontingentet opkræves i rater efter bestyrelsens beslutning og ved bestyrelsens foranstaltning. 

Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. 

Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede. 

Medlemskab er bindende for et år. Kontingentbetalingen følger kalenderåret.

 

§ 9 Udmeldelse 

Udmeldelse kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til et kalenderårs ophør. 

Undtaget er dog dødsfald, idet medlemskabet da bringes til ophør pr. dødsdagen uden refusion af betalt kontingent. 

 

§ 10 Generalforsamling 

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Ordinær generalforsamling afholdes i Vesthimmerlands Kommune hvert år inden udgangen af april måned. 

Indkaldelse til generalforsamling fremsendes elektronisk til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel. Det enkelte medlem er selv forpligtet til at holde sin e-mail adresse opdateret på Golfbox. 

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. 

Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer med hjemmeklub i Hvalpsund, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Flex-medlemmer har alene 0,1 stemme pr. medlem. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Vedtagelse af vedtægtsændringer, køb og salg af fast ejendom kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. 

Er der mindre end trefjerdedele af de aktive medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget i øvrigt vedtages af trefjerdedele af de fremmødte, indkalder bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel og på sædvanlig måde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages, når trefjerdedele af de repræsenterede aktive medlemmer stemmer derfor.

Øvrige beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 


På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, når revisoren bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. 

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

 

 § 11 Dagsorden for generalforsamling 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter

5. Forslag fra bestyrelsen.

6. Forslag fra medlemmerne. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og evt. suppleanter).

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

9. Eventuelt. 

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. marts. De enkelte forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales fyldestgørende og præcist i indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

§ 12 Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer.

Valgbar til bestyrelsen er enhver der har Hvalpsund Golf Club som hjemmeklub.

På generalforsamlingen skal der vælges 6 medlemmer til bestyrelsen. Disse vælges for 3 år ad gangen. 

Herudover skal Ejendomsselskabet Tingvej 44 ApS udpege 3 medlemmer til bestyrelsen   

Når/hvis golfklubben overtager ejerskabet af Ejendomsselskabet Tingvej 44 ApS, ændres bestyrelsen til 7 medlemmer som vælges af generalforsamlingen, jfr. afsnit 3.


I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder den valgte 1. suppleant efterfulgt af den valgte 2. suppleant. Ved yderligere vakance i bestyrelsen indkalder bestyrelsen snarest muligt til generalforsamling.

Genvalg kan finde sted.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang.

Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på det antal kandidater, der er på valg. 

Bestyrelsen har myndighed i alle klubbens daglige anliggender. 

estyrelsen har i samråd med udvalgene ansvaret for medlemshvervning, for fastsættelse af klubturneringsprogrammer, tilrettelæggelse af klubmatcher m.v.

 

§ 13 Bestyrelsens arbejde 

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. 

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. 

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 

 

§ 14 Tegningsregel for bestyrelsen 

Formanden og næstformanden har på bestyrelsens vegne den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens daglige anliggender. 

I øvrig sammenhæng tegnes klubben af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening. 

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue. 

Det er alene foreningen der hæfter for de forpligtigelser som der påtages. 

 

§ 15 Klubbens udvalg 

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for. 

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. 

Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer. 

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgs- 

arbejdet.  

 

§ 16 Regnskab og revision 

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar - 31. december 

Regnskabet udsendes ikke, men kan rekvireres hos foreningen 8 dage før generalforsamlingen. 

Regnskab vil blive udleveret på generalforsamling. 

 

§ 17 Øvrige forhold 

Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts Forbund fastlagte betingelser for medlemskab. 

Klubben respekterer DGU's regler for DGU- og Nordisk Introduktionskort. 

 

§ 18 Opløsning 

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. 

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. 

Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal. 

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, her- under afviklingen af klubbens formueforhold. 

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Hvalpsund borgerforening. 

Således vedtaget senest på ekstraordinær generalforsamling den 24. oktober 2023 og den ekstraordinære generalforsamling den 31. oktober 2023.

 

A West/Mogens Jensen

Formand/Dirigent