Referat Generalforsamling 2022

Generalforsamling 17. marts 2022
Referat 

Stemmeberettigede medlemmer tilstede 57 Formand

Anders West bød velkommen til årets generalforsamling

Ad. 1 Valg af dirigent Ole Hosbond blev valgt og takkede for valget, samt konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket på korrekt vis og lovligt indvarslet.

Ad. 2 Beretning om klubbens virke i det forløbne år

Formandens aflagde sin beretning som blev godkendt.

Ad. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Ole Hosbond gennemgik regnskabet som der efterfølgende blev godkendt.

Ad. 4 Fastlæggelse af medlemskontingenter og greenfee

Bestyrelsen foreslog følgende kontingent forhøjelser:

Seniorer hæves med kr. 100 til kr. 6.000

Seniorer par hæves med kr. 400 til kr. 11.500

Long distance hæves med kr. 100 til kr. 2.700

9 – huls banen hæves med kr. 100 til kr. 2.200

Golf Junior hæves med kr. 295 til kr. 795

Prøvemedlem i 3 mdr. hæves med kr. 295 til kr. 795

Greenfee er uændret i 2022

De samlede kontingenter og greenfee er oplyst på klubbens hjemmeside

Ad. 5 Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag fra bestyrelsen i Hvalpsund Golf Club Tingvej 44 Hvalpsund 9640 Farsø 

Ad. 6 Forslag fra medlemmer

Der var ingen forslag fra medlemmer

Ad. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bjarne Møller og Jarrit Hansen blev begge genvalgt med applaus

Ad. 8 Valg af suppleanter til bestyrelsen

Henrik Dybdal Østergaard og Jens Kristian Præcius blev begge genvalgt med applaus

Ad. 9 Valg af revisor og revisorsuppleant

Ove Nørskov og Ole Hosbond Poulsen blev begge genvalgt med applaus

Ad. 10 Eventuelt

Der blev under eventuelt ytret ønske om nye udslagsmåtter på driving range.

Der var også forslag om en værts-gruppe af medlemmer, som skiftes til at være til stede i klubben i høj sæson og ved helligdage, som en service for golfbanens mange gæster.

Ref.Anders