Referat Generalforsamling 2021

Hvalpsund Golf Club, d. 19. august i klubhuset.

Antal stemmeberettigede medlemmer tilstede: 45

 

Formanden Anders West Lauritsen bød velkommen.

 

1: Valg af dirigent:

Ole Hosbond blev valgt. Ole takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen

skal afholdes i april. Indkaldelsesfristen er overholdt, både med dato og indkaldelses metode, nemlig elektronisk.

 

2: Godkendelse af det sene tidspunkt for afholdelse af generalforsamling:

Dette blev godkendt.

 

3: Beretning om klubbens virke i det forløbne år:

Formanden aflagde beretning om aktiviteterne i 2020.

Han konstaterede at det havde været et noget anderledes år, med nedlukning på grund af covid 19.

Straks det var muligt , blev der afholdt match.

Klubbens deltagelse i diverse turneringer blev omtalt, og klubberne i klubben blev omtalt.

Beretningen blev godkendt.

 

4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab:

Dorthe Byrialsen gennemgik regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

 

5: Fastlæggelse af medlemskontingenter og green-fee:

Der forsættes med de kontingenter og afgifter som sidste år, ( de er alle at se på hjemmesiden) Godkendt.

 

6: Forslag fra bestyrelsen:

Ændring af vedtægter:

Den væsentligste ændring er at hvert flex medlemmer har 0,1 stemme. Denne ordning for flex medlemmer er godkendt af DGU.

Dette blev godkendt.

 

7: Forslag fra medlemmerne:

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

 

8: Valg af bestyrelses medlemmer, på valg er :

Anders West Lauritsen, der blev genvalgt

Peter Møller, der blev genvalgt.

 

9: Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Følgende blev valgt:

Henrik Dybdahl

Jens Chr Præsius,

 

10: Valg af revisor og revisor suppleant:

Genvalg af Ove Nørskov og Ole Hosbond

 

11: Eventuelt:

Der blev foreslået mere information om de forskellige aktiviteter i klubben.

Det blev foreslået at der på de dage der var mange green-fee spillere, var én medarbejder i klubhuset til at vise tilrette.

 

Formanden takkede Dirigenten for god ro og orden.

 

Der blev præsenteret klubtrøjer til kr: 340,- ( i en god kvallitet)

 

Anders West