Referat 2023

Referat fra generalforsamlingen  d. 25 april 2023 i Hvalpsund Golf Club.

Der var mødt :  53 medlemmer til generalforsamlingen.

Dagsorden:

1:                   Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Ole Hosbond Poulsen som generalforsamlingens ordstyrer, er modtog og takkede for valget, hvorefter han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, hvorefter han gav ordet til Formand  Anders Westh Lauritsen.

 

2:                   Formandens beretning om klubbens virke i det forløbne år:

                      Formanden var lidt inde på de nye investorer og de aktiviteter der er afviklet  det                       seneste år, han slog et stort slag for  at alle prøvede at skaffe nye medlemmer.   Formanden braget en stor tak til alle de frivillige.  Hele formandens beretning kan ses            på klubbens hjemmeside. Formandens beretning blev godkendt ved akklamation.

 

3:                   Fremlæggelse af der reviderede regnskab til godkendelse:

                      Ole Hosbond gennemgik regnskabet, der blev udleveret til alle deltagere i           papirformat. Regnskabet blev godkendt ved akklamation.               

 

4:                   Fastsættelse af medlemskontingent og green -fee:

                      Dorte Byrialsen fremlagde bestyrelsens forslag til moderate kontingent stigninger.

                      De skitserede kontingenter blev vedtaget  med akklamation. De nye priser  kan ses                       på klubbens hjemmeside.

                      Under dette punkt kunne formanden oplyse at der ikke længere er noget der hedder                       SNG. Aftaler med andre klubber kan ses på hjemmesiden.

                      Der blev redegjort for hvad de forskellige medlemsformer kunne give til                       medlemmerne. De nye priser blev godkendt ved akklamation.

                      Talsmand for  investorgruppen Torben Frederiksen, redegjorde for konsekvenserne                        ved den nye struktur med investorgruppen. Han fortalte lidt om hvorledes man kunne skaffe lidt højere kontingenter, ved et gavearrangement, dette blev noteret af               bestyrelsen.

 

5:                   Forslag fra bestyrelsen:

                      Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

 

6:                   Forslag fra medlemmerne:

                      Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

 

7:                   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                      Efter tur afgår: Kirsten Nielsen ( Modtager genvalg)

                      Efter tur afgår : Dorte Byrialsen ( Modtager ikke genvalg)

                      Bestyrelsen foreslår Henrik Dybdahl, der blev valgt med akklamation

                      Kirsten Nielsen blev genvalgt med akklamation

 

8:                   Valg af suppleanter til bestyrelsen:

                      Lindy Nielsen valgtes som bestyrelsessuppleant.

                        Jens Christian Præsius genvalgtes , med applaus.

 

9:                   Valg af revisor og revisor suppleant.

                      Ove Nørskov og Ole Hosbond Poulsen blev genvalg 

 

10:                 Eventuelt.

                      Banelukning i vintermåneden blev diskuteret, Hardy oplyste at banen ikke vil blive                       lukket mere end allerhøjst nødvendigt.

                      Dirigenten takkede for god ro og orden.

For referat: Peter Møller

Dirigent: Ole Hosbond Poulsen